ERLNMYR

Blog

Nieuws

Publieksreacties op première Improbotics

Wij van Pre­pa­ree impro­vi­sa­tie­the­a­ter von­den het enorm ver­ras­send hoe je AI kan inte­gre­ren met impro. Leu­ke erva­ring! Een super­leu­ke, ver­nieu­wen­de, enthou­si­as­te en grap­pi­ge voor­stel­ling! Graag meer van dit! Super geheel! Grap­pi­ge, inspi­re­ren­de leer­rij­ke voor­stel­ling. Een aan­ra­der! Amai! Wat een ster­ke cast. Jul­lie zijn hele­maal gewel­dig. De robot is heel erg cool, maar wat het goed …
Geen categorie

Improbotics in de media

Onze voor­stel­ling Impro­bo­tics ging in pre­mi­è­re op 19 febru­a­ri 2020 in Moon­beat in Meche­len, en daar werd best wel wat aan­dacht aan besteed in de media. Een opsom­ming: Gazet van Ant­wer­pen schreef een arti­kel (dat ook werd over­ge­no­men door Het Nieuws­blad en De Stan­daard) en plaatste een foto van ons op de voor­pa­gi­na van de …
Geen categorie

Gezocht: stagiair (m/v/x) productie-assistent

Robots die acte­ren, onder­zoe­kers die in een spel­show terecht komen, en impro­vi­sa­tie met live fact­chec­king? Dat klinkt als weten­schaps­the­a­ter van ERLNMYR! Met onze twee nieu­we school­voor­stel­lin­gen kun­nen we wel een sta­gi­air gebrui­ken als assis­tent pro­duc­tie & com­mu­ni­ca­tie. Kom jij ons ver­voe­gen? Over het bedrijf:ERLNMYR is een jon­ge spe­ler in de sec­tor van de podi­um­kun­sten. In …
Opinie

Hoe bouw ik mee aan de lokale improgemeenschap in 2019

Als je van impro­vi­sa­tie houdt en de gemeen­schap die errond bestaat in Neder­land en Vlaan­de­ren, dan zijn er vele manie­ren om deze te onder­steu­nen. Deze tekst geeft je heel wat idee­ën die door Alex Fra­de­ra (UK) ver­za­meld zijn in de Brits/Ierse impro­ge­meen­schap en door mij ver­taald zijn naar de Vlaams/Nederlandse taal en con­text. Ieder­een die …
Reizen

Lesgeven in Toulouse … in het Frans

De laat­ste maand van 2018 bracht nog een nieu­we erva­ring voor mij. Ik werd uit­ge­no­digd om een week­end lang een work­shop te geven over de voor­stel­ling Weer­wol­ven aan TIC, een Fran­se impro­vi­sa­tie­groep in Catus, nabij Tou­lou­se. Hoe­wel mijn uit­no­di­ging van hun Neder­land­se secre­ta­ris Koos kwam, zou ik in het Frans les­ge­ven. “Les loups-garous” was mijn …
Opinie

Prettige feestdagen!

Ik wil graag ieder­een een warm ein­de­jaar toe­wen­sen met tijd voor fami­lie en vrien­den. Alvast de bes­te wen­sen voor 2019! Ik bezorg jul­lie graag nog een warm kerst­ge­voel met een film­pje! Want afge­lo­pen week mocht ik de Talent­week van Tho­mas More — Cam­pus San­de­r­us pre­sen­te­ren en muzi­kaal opluis­te­ren. Ingmar en ik speel­den er geïm­pro­vi­seer­de lied­jes …
Opinie

Improviseren in een andere taal

Het was lang gele­den dat ik zoveel angst had voor een voor­stel­ling. Het soort angst om op een podi­um te staan waar elk begin­nend artiest mee heeft gewor­steld. Maar nog meer dan dat, de angst om fou­ten te maken die elke impro­vi­sa­tor moet over­win­nen. Waar­om? Ik speel­de een voor­stel­ling in een ande­re taal. Een tijd­je …