Lesgeven in Toulouse … in het Frans

Written by Ben Verhoeven januari 6, 2019 0 comment

De laat­ste maand van 2018 bracht nog een nieu­we erva­ring voor mij. Ik werd uit­ge­no­digd om een week­end lang een work­shop te geven over de voor­stel­ling Weer­wol­ven aan TIC, een Fran­se impro­vi­sa­tie­groep in Catus, nabij Tou­lou­se. Hoe­wel mijn uit­no­di­ging van hun Neder­land­se secre­ta­ris Koos kwam, zou ik in het Frans les­ge­ven. “Les loups-garous” was mijn eer­ste work­shop in het Frans ooit en ondanks enke­le ver­taal­din­ge­tjes (niet eens fout­jes want seri­eus, wie wist er dat “cham­bre” in het Frans enkel de slaap­ka­mer is en niet een­der wel­ke kamer, dat blijkt “piè­ce” te zijn) ging het veel vlot­ter dan ik dacht. Ik was echt ver­rast dat in het Frans les­ge­ven gemak­ke­lij­ker ging dan in het Frans optre­den, wat ik al eer­der deed, maar nu ik terug­denk is het wel logisch. Wan­neer ik les­geef, heb ik de hele work­shop voor­be­reid en weet ik wat ik aan het doen ben. Ik moet ook min­der ver­trou­wen op het ver­staan van mijn scene­part­ners (de Fran­sen spre­ken notoir snel) omdat ik voor ver­dui­de­lij­king kan vra­gen wan­neer nodig.

Omdat ik toch naar Tou­lou­se ging gaan, con­tac­teer­den Koos en ik ver­schil­len­de ande­re impro­groe­pen in Tou­lou­se om te kij­ken of ik met hen kon wer­ken in de dagen na de work­shop met TIC. Dit is alle­maal zo mooi op zijn poot­jes terecht geko­men. Op maan­dag­na­mid­dag gaf ik mijn work­shop “Gar­der les appa­ran­ces” (Kee­ping up appe­a­ran­ces) aan een groep van La Bul­le Car­rée en dan op dins­dag­avond mijn work­shop “Pathos & Pas­si­on” aan een groep van Mel­ting Pot. Bedankt Eric en Remy om dit te orga­ni­se­ren!

Een uit­ge­put­te groep van Mel­ting Pot na een die­pe duik in emo­ties tij­dens de Pathos & Pas­sie work­shop.

Niet alleen pro­fes­si­o­neel was dit een inspi­re­ren­de trip, maar ook op per­soon­lijk vlak. Tij­dens het week­end ver­bleef ik bij Koos en zijn vrouw Tin­e­ke in hun mooi lan­de­lijk huis­je. Zo’n warm wel­kom en tof­fe tijd daar. Ook maar zo gemak­ke­lijk om even Neder­lands te kun­nen spre­ken na een hele dag in het Frans les te geven. Ze namen me ook uit eten om de eend uit hun regio te proe­ven en ook al was hij iet­wat aan­ge­brand, was hij toch nog lek­ker.

Koos, Tin­e­ke en ik.

Ook de vol­gen­de twee dagen waren een tof­fe logeer­par­tij, dit keer bij Eric en zijn fami­lie. Ik ken­de Eric nog van Lyon Improv Fest eer­der dit jaar waar we samen een work­shop bij Pat­ti Sti­les volg­den. Het was een ple­zier je terug te zien, je fami­lie te ont­moe­ten, en mee de ver­jaar­dag van je zoon­tje te vie­ren. Joy­eux anni­ver­sai­re, Neil!

Fan­ny, Neil, Eric en ik.