Gezocht: stagiair (m/v/x) productie-assistent

Written by Ben Verhoeven augustus 4, 2019 0 comment

Robots die acte­ren, onder­zoe­kers die in een spel­show terecht komen, en impro­vi­sa­tie met live fact­chec­king? Dat klinkt als weten­schaps­the­a­ter van ERLNMYR! Met onze twee nieu­we school­voor­stel­lin­gen kun­nen we wel een sta­gi­air gebrui­ken als assis­tent pro­duc­tie & com­mu­ni­ca­tie. Kom jij ons ver­voe­gen?

Over het bedrijf:
ERLNMYR is een jon­ge spe­ler in de sec­tor van de podi­um­kun­sten. In zijn unie­ke com­bi­na­tie van impro­vi­sa­tie­the­a­ter en weten­schap biedt zaak­voer­der Ben Ver­hoe­ven onder ande­re twee school­voor­stel­lin­gen aan, waar­van één nu ook onder­steund door het depar­te­ment Eco­no­mie, Weten­schap en Inno­va­tie (EWI) van de Vlaam­se Over­heid. Naast podi­um­kun­sten pre­sen­teert ERLNMYR ook eve­ne­men­ten en doceert hij (toe­ge­past) impro­vi­sa­tie­the­a­ter.

Over de func­tie:
De stu­dent doet een sta­ge als assis­tent-pro­duc­tie & com­mu­ni­ca­tie voor de school­voor­stel­lin­gen in nau­we samen­wer­king met de pro­du­cent.

Taak­om­schrij­ving:
- Repe­ti­tie­plan­nin­gen maken en com­mu­ni­ce­ren naar de spe­lers
- Admi­ni­stra­tie in orde bren­gen: boe­kin­gen, sub­si­dies, spon­so­ring, …
- Mee­wer­ken aan het com­mu­ni­ca­tie­plan
- Hel­pen waar nodig op repe­ti­ties en voor­stel­lin­gen
- Opstel­len tech­ni­sche fiches en ver­koops­bro­chu­res
- Onder­steu­nen van de ove­ri­ge wer­king van ERLNMYR
- …

Pro­fiel:
- Je bent een ech­te orga­ni­sa­tor: admi­ni­stra­tie en plan­nin­gen opstel­len doe je nauw­keu­rig en sys­te­ma­tisch.
- Com­mu­ni­ca­tie is een van je sterk­tes: tele­fo­ne­ren, e‑mailen en gesprek­ken voe­ren doe je met het groot­ste gemak. 
- Je werkt graag samen, maar kan ook auto­noom goed wer­ken.
- Je hebt inte­res­se in the­a­ter en weten­schap.
- Je beheerst het Neder­lands en het Engels.
- Ken­nis van lay-outprogramma’s zoals InDe­sign is een bonus.

Peri­o­de:
Deze onbe­zol­dig­de sta­ge kan zowel vrij­wil­lig als in het kader van een oplei­ding gevolgd wor­den. De stu­dent kan onmid­del­lijk star­ten en kan deel­tijds wer­ken. Mini­mum duur: het equi­va­lent van 2 weken vol­tijds, name­lijk 80 uur, liefst lan­ger.

Hoe sol­li­ci­te­ren?
Stuur je cv en een kor­te moti­va­tie via e‑mail naar: ben@erlnmyr.be
Dienst­ver­band: sta­ge