Publieksreacties op première Improbotics

Written by Ben Verhoeven maart 9, 2020 0 comment

 • Wij van Pre­pa­ree impro­vi­sa­tie­the­a­ter von­den het enorm ver­ras­send hoe je AI kan inte­gre­ren met impro. Leu­ke ervaring!
 • Een super­leu­ke, ver­nieu­wen­de, enthou­si­as­te en grap­pi­ge voor­stel­ling! Graag meer van dit!
 • Super geheel! Grap­pi­ge, inspi­re­ren­de leer­rij­ke voor­stel­ling. Een aanrader!
 • Amai! Wat een ster­ke cast. Jul­lie zijn hele­maal gewel­dig. De robot is heel erg cool, maar wat het goed doet wer­ken zijn JULLIE
 • Leu­ke en grap­pi­ge show die af is! Zou leuk zijn indien de shows ook kun­nen opge­no­men wor­den in het neu­raal net­werk. Veel suc­ces met jul­lie tour­nee! Brigitte.
 • Pro­fi­ci­at. Het was een leu­ke voor­stel­ling. Het was voor mij de eer­ste keer dat ik naar impro­vi­sa­tie­the­a­ter kwam kij­ken en ik heb ervan geno­ten. Nog veel ple­zier en succes!
 • Top­pro­duc­tie — super leer­rijk (mss soms wat meer dui­ding nodig over som­mi­ge AI tech­no­lo­gie­ën voor jon­ge­ren of oude­ren 🙂 ) Mooie sce­no­gra­fie en kos­tuum­ont­werp. Veel suc­ces op tour.
 • Alex, je bent een klei­ne robot die niet alleen acteurs beweegt, maar de hele zaal mee­neemt in je ver­haal! Knap! Ingrid
 • Fas­ci­ne­rend con­cept. Ik ben enorm benieuwd hoe de tech­no­lo­gie over enke­le jaren eruit zal zien. Hope­lijk wordt jul­lie fan­tas­tisch team dan niet vol­le­dig ver­van­gen door robots! Hoed­je af! En tot onder de lantaarnpaal.
 • Dik­ke pro­fi­ci­at! Onge­loof­lij­ke evo­lu­tie van de eer­ste ver­sie! Veel suc­ces met de tour! Peter
 • Mooi ensem­ble! Pro­fi­ci­at! Het was een zeer aan­ge­na­me ken­nis­ma­king met Alex & team. Succes!
 • Heel ori­gi­ne­le for­mu­le! Wel oppas­sen, bin­nen 20 jaar nemen de impro­bots mis­schien jul­lie job over! Stefaan
 • Gewel­di­ge cast!
 • Het was een leu­ke voor­stel­ling en de robot was heel cool. Meer fan van de kor­te­re stuk­jes. Het lan­ge stuk duur­de iets te lang. Maar het geheel was super­grap­pig en tof. Veel suc­ces met het vervolg.
 • Heel goed, echt cool hoe dat de cast werkt. Het is mooi gedaan, een dik­ke duim! Ik ben nu echt over­tuigd van pro­gram­me­ren. Ik kwam met geen zin hier bin­nen en ik kom met kei­veel zin en inte­res­se bui­ten. Goed gedaan! xx Jolie, doch­ter van Griet
 • Pro­fi­ci­at met deze super­leu­ke en hyper­o­ri­gi­ne­le voor­stel­ling! Mijn kind­jes van 10 & 12 heb­ben er ook van geno­ten! Het mocht eigen­lijk best nog lan­ger zijn! Katrien
 • Ik vond het een tof­fe voor­stel­ling, maar in de voor­stel­ling werd er voor­al getoond wat hij alle­maal kan. Het zou leuk zijn als Alex zelf zou mee­spe­len in ver­haal­tjes. Anne­lien (12 jaar) doch­ter van Katrien
 • Alex! Ik wil met jou in de sauna.
 • Een ver­rij­king voor het impro­vi­sa­tie­the­a­ter! Heel inge­ni­eus ont­wor­pen. Zeer vermakelijk!
 • Pro­fi­ci­at met jul­lie leu­ke en toch ook wel leer­rij­ke voorstelling.