Voorstellingen

ERLNMYR > Voorstellingen

Hier­on­der vind je ons aan­bod van voor­stel­lin­gen impro­vi­sa­tie­the­a­ter over weten­schap. We spe­len graag voor bedrij­ven, musea, bibli­o­the­ken, uni­ver­si­tei­ten, scho­len en ande­re orga­ni­sa­ties die weten­schap op een enter­tai­nen­de manier wil­len tonen. Zo speel­den we onder meer al op het Sound of Sci­en­ce Fes­ti­val en de Dag van de Weten­schap.

Full STEAM Ahead

Deze weten­schap­pers voe­gen de A van Art toe aan STEM. Met jul­lie inbreng cre­ë­ren zij leu­ke per­so­na­ges en intri­ge­ren­de ver­ha­len. Ze ver­wer­ken daar­bij zowel geves­tig­de weten­schap­pe­lij­ke the­o­rie­ën als de meest recen­te ont­wik­ke­lin­gen tot een hap­kla­re brok impro­vi­sa­tie­the­a­ter met live muziek. Je taak als publiek? Iets bij­le­ren, je amu­se­ren en applau­dis­se­ren!

Wrap-up van jouw evenement

Op enter­tai­nen­de wij­ze slui­ten wij jouw event af door impro­vi­sa­tie­the­a­ter te spe­len met alles wat op jouw eve­ne­ment gebeur­de als inspi­ra­tie. Per­fect voor con­gres­sen en stu­die­da­gen.

Hoofdstof

Wij wer­ken momen­teel aan een school­voor­stel­ling weten­schap­pe­lijk impro­vi­sa­tie­the­a­ter voor de eer­ste graad van het mid­del­baar. Con­tac­teer ons voor meer infor­ma­tie.