Voorstellingen

ERLNMYR > Voorstellingen

Impro­vi­sa­tie­voor­stel­lin­gen doet Ben uiter­aard niet alleen. Dank­zij zijn pas­sie voor impro­vi­sa­tie­the­a­ter kan hij steeds op een hele­boel enthou­si­as­te mede­spe­lers rekenen.

Hier­on­der vind je het aan­bod aan voor­stel­lin­gen impro­vi­sa­tie­the­a­ter over weten­schap. Bedrij­ven, musea, bibli­o­the­ken, uni­ver­si­tei­ten, scho­len en ande­re orga­ni­sa­ties die weten­schap op een enter­tai­nen­de manier wil­len tonen, kun­nen steeds bij ERLNMYR terecht. Zo speel­den we onder meer al op het Sound of Sci­en­ce Fes­ti­val, de Dag van de Weten­schap en bij ver­schei­de­ne bedrijven.

Improbotics

Impro­vi­sa­tie­the­a­ter als live weten­schap­pe­lijk expe­ri­ment met een Turing­test! Een chat­bot geba­seerd op arti­fi­ci­ë­le intel­li­gen­tie (AI) pro­beert zich als mens voor te doen door zin­nen naar een van de acteurs te stu­ren via een oor­tje. Wie ont­mas­kert de robot­ge­stuur­de theaterspeler?

> MEER INFO

Hoofdstof

Hoofd­stof is een span­nen­de, geïm­pro­vi­seer­de spel­show vol humor, live muziek en weten­schap, geschikt voor leer­lin­gen in de eer­ste graad van het secun­dair onder­wijs. Samen met een pre­sen­ta­tor en een weten­schap­per strij­den ze als publiek mee om genoeg geld te win­nen voor een belang­rijk onder­zoeks­pro­ject. Via de webap­pli­ca­tie op hun smartpho­ne kun­nen de leer­lin­gen hun idee­ën, menin­gen en ant­woor­den live delen met de acteurs op het podi­um. Deze input wordt met­een in de scè­nes gebruikt en vormt zo tel­kens de basis voor een unie­ke show! 

> MEER INFO

Wrap-up van jouw evenement

Wilt u uw eve­ne­ment op enter­tai­nen­de wij­ze afslui­ten en afron­den? Dan is impro­vi­sa­tie­the­a­ter de metho­de bij uit­stek. Spe­len­der­wijs brei­en wij een ein­de aan uw event, met alle aan­ge­haal­de onder­wer­pen van de dag als inspi­ra­tie. Een fij­ne afslui­ter voor con­gres­sen en studiedagen!

Full STEAM Ahead

Deze voor­stel­ling voegt de A van Art toe aan STEM. Met de inbreng van het publiek cre­ë­ren de weten­schap­per-acteurs leu­ke per­so­na­ges en intri­ge­ren­de ver­ha­len. Van alou­de weten­schap­pe­lij­ke the­o­rie­ën tot de meest recen­te ont­wik­ke­lin­gen, geen onder­werp blijkt voor hen te zwaar om er een hap­kla­re brok impro­vi­sa­tie­the­a­ter van te maken. Dank­zij de live muziek krijgt het publiek de per­fec­te omstan­dig­he­den om zich hele­maal in te leven in de ver­ha­len. Wie had dat ooit gedacht van een wetenschapsvoorstelling?