Voorstellingen

ERLNMYR > Voorstellingen

Hier­on­der vind je ons aan­bod van voor­stel­lin­gen impro­vi­sa­tie­the­a­ter over weten­schap. We spe­len graag voor bedrij­ven, musea, bibli­o­the­ken, uni­ver­si­tei­ten, scho­len en ande­re orga­ni­sa­ties die weten­schap op een enter­tai­nen­de manier wil­len tonen. Zo speel­den we onder meer al op het Sound of Sci­en­ce Fes­ti­val, de Dag van de Weten­schap en bij diver­se bedrij­ven.

Improbotics

Tege­lijk impro­vi­sa­tie­the­a­ter en een live weten­schap­pe­lijk expe­ri­ment met een Turing­test: een chat­bot geba­seerd op arti­fi­ci­ë­le intel­li­gen­tie pro­beert zich als mens voor te doen door zin­nen naar een van de acteurs te stu­ren via een oor­tje. Kun­nen jul­lie de the­a­ter­spe­len­de robot ont­mas­ke­ren?

> MEER INFO

Hoofdstof

Hoofd­stof is een span­nen­de geïm­pro­vi­seer­de spel­show vol humor, live muziek en weten­schap, spe­ci­aal voor de eer­ste graad van het secun­dair onder­wijs. Samen met een pre­sen­ta­tor en een weten­schap­per strijdt het publiek om genoeg geld te win­nen voor een belang­rijk onder­zoeks­pro­ject. Met onze webap­pli­ca­tie kan het publiek live hun idee­ën, menin­gen en ant­woor­den delen met de acteurs op het podi­um. Deze input wordt direct gebruikt in de scè­nes en vormt tel­kens de basis voor een unie­ke show!  

> MEER INFO

Wrap-up van jouw evenement

Op enter­tai­nen­de wij­ze slui­ten wij jouw event af door impro­vi­sa­tie­the­a­ter te spe­len met alles wat op jouw eve­ne­ment gebeur­de als inspi­ra­tie. Per­fect voor con­gres­sen en stu­die­da­gen.

Full STEAM Ahead

Deze weten­schap­pers voe­gen de A van Art toe aan STEM. Met jul­lie inbreng cre­ë­ren zij leu­ke per­so­na­ges en intri­ge­ren­de ver­ha­len. Ze ver­wer­ken daar­bij zowel geves­tig­de weten­schap­pe­lij­ke the­o­rie­ën als de meest recen­te ont­wik­ke­lin­gen tot een hap­kla­re brok impro­vi­sa­tie­the­a­ter met live muziek. Je taak als publiek? Iets bij­le­ren, je amu­se­ren en applau­dis­se­ren!