Over

ERLNMYR > Over

ERLNMYR is het bedrijf van impro­vi­sa­tor en doc­tor in de taal­kun­de Ben Ver­hoe­ven. Tij­dens zijn weten­schap­pe­lij­ke car­ri­è­re raak­te hij gefas­ci­neerd door weten­schaps­com­mu­ni­ca­tie en hij gebruik­te daar ook steeds fre­quen­ter zijn impro­vi­sa­tie­vaar­dig­he­den voor. Bens ach­ter­grond en lopen­de pro­jec­ten in zowel weten­schap als impro­vi­sa­tie schet­sen we hier­on­der.

Improvisatie

Ben speelt al impro­vi­sa­tie­the­a­ter sinds 2011. Na enke­le jaren op de spreek­woor­de­lij­ke school­ban­ken, richt­te hij in 2014 samen met enke­le gelijk­ge­stem­de zie­len Swaajp Impro­the­a­ter op, een Ant­werps the­a­ter­ge­zel­schap en later ook impro­vi­sa­tie­school. Naast het Neder­lands voor­ziet het gezel­schap ook voor­stel­lin­gen in het Engels.

Naast Swaajp is Ben ook lid van het muzi­kaal impro­the­a­ter Com­mo­tie, waar­mee hij eind 2017 de prijs voor “bes­te long­form impro­voor­stel­ling van Vlaan­de­ren” in de wacht sleep­te bij de impro­wed­strijd Kemp­ha­nen.

Ben schuimt stee­vast inter­na­ti­o­na­le impro­fes­ti­vals af om er work­shops en mas­ter­clas­ses te vol­gen en er voor­stel­lin­gen te zien, maar ook om er les te geven en zelf op te tre­den met bij­voor­beeld het Neder­lands-Bel­gi­sche ensem­ble Were­wol­ves, the improv show of het trio Prism dat zich in 2019 even­eens tot de bes­te kon kro­nen in een nieu­we wed­strijd van Kemp­ha­nen.

Als gedre­ven orga­ni­sa­tor is Ben ook stich­tend lid van The SIN — een inter­na­ti­o­naal net­werk van ambi­ti­eu­ze impro­spe­lers en ‑orga­ni­sa­to­ren in Euro­pa.

Ten­slot­te is Ben ook zeer muzi­kaal geïn­te­res­seerd. Dit bewijst hij niet enkel met zijn stem, maar ook met zijn han­den en voe­ten. Zo zet hij gere­geld een stap opzij om het the­a­ter niet te lei­den maar net als per­cus­si­o­nist bij te staan. Een mooi voor­beeld is Improo­ve­li­cious, het inter­na­ti­o­naal impro­fes­ti­val in Leu­ven waar hij in 2018 de drums ver­zorg­de.

Wetenschap

Ben is com­pu­ter­lin­gu­ïst van oplei­ding. Kort geschetst is hij dus een taal­kun­di­ge die taal bestu­deert en model­leert met com­pu­ters.

Zijn aca­de­mi­sche car­ri­è­re begon in 2012 met een inter­na­ti­o­na­le sta­ge aan de North-West Uni­ver­si­ty in Zuid-Afri­ka waar hij onder­zoek deed naar hoe de bete­ke­nis van nieuw samen­ge­stel­de woor­den auto­ma­tisch ach­ter­haald kan wor­den.

Wat later start­te hij als doc­to­ran­dus aan UAnt­wer­pen op het AMi­CA-pro­ject, waar tekst­tech­no­lo­gie wordt gebruikt om grens­over­schrij­dend gedrag op soci­a­le media auto­ma­tisch te her­ken­nen. In 2014 behaal­de hij een pres­ti­gi­eus aspi­rant­man­daat bij het Fonds voor Weten­schap­pe­lijk Onder­zoek Vlaan­de­ren (FWO) waar­mee hij vier jaar de tijd kreeg om onder­zoek te doen naar auteurs­pro­fi­le­ring. De cen­tra­le onder­zoeks­vraag: “Wel­ke eigen­schap­pen van een auteur kun­nen we voor­spel­len op basis van enkel diens tekst?”

Reeds tij­dens dit doc­to­raat was Ben gebe­ten door weten­schaps­com­mu­ni­ca­tie, en met suc­ces. Zo behaal­de hij een der­de plaats op Fame­Lab Bel­gi­um, deed hij aan weten­schaps­co­me­dy op Bright Club Brus­sels, en was hij actief op meni­ge Dag van de Weten­schap, Weten­schaps­week, en Kin­der­u­ni­ver­si­teit. Door al deze inspan­nin­gen werd hij in 2017 onder­schei­den met de jaar­prijs weten­schaps­com­mu­ni­ca­tie van de KVAB.

In juni 2018 ver­de­dig­de hij zijn doc­to­raats­proef­schrift en behaal­de hij suc­ces­vol het diplo­ma Doc­tor in de Taal­kun­de.