Over

ERLNMYR > Over

ERLNMYR is het bedri­jf van impro­visator en doc­tor in de taalkunde Ben Ver­ho­even. Tij­dens zijn weten­schap­pelijke car­rière raak­te hij gefasci­neerd door weten­schap­scom­mu­ni­catie en hij gebruik­te daar ook steeds fre­quenter zijn impro­visatievaardighe­den voor. Bens achter­grond en lopende pro­jecten in zow­el weten­schap als impro­visatie schet­sen we hieronder.

Improvisatie

Ben speelt al impro­visati­ethe­ater sinds 2011. Na enkele jaren op de spreek­wo­ordelijke school­banken, richtte hij in 2014 samen met enkele gelijkgestemde zie­len Swaa­jp Improthe­ater op, een Antwerps the­atergezelschap en lat­er ook impro­visati­eschool. Naast het Ned­er­lands voorzi­et het gezelschap ook voorstellin­gen in het Engels. 

Naast Swaa­jp is Ben ook lid van het muzikaal improthe­ater Com­motie, waarmee hij eind 2017 de pri­js voor “beste long­form improvoorstelling van Vlaan­deren” in de wacht sleepte bij de improwed­stri­jd Kemphanen. 

Ben schuimt steev­ast inter­na­tionale impro­fes­ti­vals af om er work­shops en mas­ter­class­es te vol­gen en er voorstellin­gen te zien, maar ook om er les te geven en zelf op te tre­den met bijvoor­beeld het Ned­er­lands-Bel­gis­che ensem­ble Were­wolves, the improv show of het trio Prism dat zich in 2019 eve­neens tot de beste kon kro­nen in een nieuwe wed­stri­jd van Kemphanen.

Als gedreven organ­isator is Ben ook stich­t­end lid van The SIN — een inter­na­tion­aal netwerk van ambitieuze improspel­ers en ‑organ­isatoren in Europa.

Tenslotte is Ben ook zeer muzikaal geïn­ter­esseerd. Dit bewi­jst hij niet enkel met zijn stem, maar ook met zijn han­den en voeten. Zo zet hij geregeld een stap opz­ij om het the­ater niet te lei­den maar net als per­cus­sion­ist bij te staan. Een mooi voor­beeld is Improove­li­cious, het inter­na­tion­aal impro­fes­ti­val in Leu­ven waar hij in 2018 de drums verzorgde.

Zijn recentste ver­wezen­lijk­ing is het schri­jven van het hoofd­stuk “Impro­vi­sa­tion and the Sci­en­tif­ic Method” in het boek Essays on Improv.

Wetenschap

Ben is com­put­er­lin­guïst van oplei­d­ing. Kort geschetst is hij dus een taalkundi­ge die taal bestudeert en mod­elleert met computers. 

Zijn acad­emis­che car­rière begon in 2012 met een inter­na­tionale stage aan de North-West Uni­ver­si­ty in Zuid-Afri­ka waar hij onder­zoek deed naar hoe de beteke­nis van nieuw samengestelde woor­den automa­tisch achter­haald kan worden. 

Wat lat­er startte hij als doc­tor­an­dus aan UAntwer­pen op het AMi­CA-project, waar tek­st­tech­nolo­gie wordt gebruikt om grensover­schri­j­dend gedrag op sociale media automa­tisch te herken­nen. In 2014 behaalde hij een pres­tigieus aspi­rant­man­daat bij het Fonds voor Weten­schap­pelijk Onder­zoek Vlaan­deren (FWO) waarmee hij vier jaar de tijd kreeg om onder­zoek te doen naar auteur­spro­fi­ler­ing. De cen­trale onder­zoeksvraag: “Welke eigen­schap­pen van een auteur kun­nen we voor­spellen op basis van enkel diens tekst?” 

Reeds tij­dens dit doc­tor­aat was Ben gebeten door weten­schap­scom­mu­ni­catie, en met suc­ces. Zo behaalde hij een derde plaats op Fame­Lab Bel­gium, deed hij aan weten­schap­scom­e­dy op Bright Club Brus­sels, en was hij actief op menige Dag van de Weten­schap, Weten­schap­sweek, en Kinderuni­ver­siteit. Door al deze inspan­nin­gen werd hij in 2017 onder­schei­den met de jaarpri­js weten­schap­scom­mu­ni­catie van de KVAB. 

In juni 2018 verdedigde hij zijn doc­tor­aat­sproef­schrift en behaalde hij suc­cesvol het diplo­ma Doc­tor in de Taalkunde.