Over

ERLNMYR > Over

ERLNMYR is het bedrijf van impro­vi­sa­tor en doc­tor in de taal­kun­de Ben Ver­hoe­ven. Tij­dens zijn weten­schap­pe­lij­ke car­ri­è­re raak­te hij gefas­ci­neerd door weten­schaps­com­mu­ni­ca­tie en gebruik­te daar ook steeds meer van zijn impro­vi­sa­tie­vaar­dig­he­den voor. Bens ach­ter­grond en lopen­de pro­jec­ten in zowel weten­schap als impro­vi­sa­tie schet­sen we hier­on­der.

Improvisatie

Ben speelt impro­vi­sa­tie­the­a­ter sinds 2011. Na enke­le jaren cur­sus te vol­gen stond hij begin 2014 mee aan de wieg van Swaajp Impro­the­a­ter, een eigen impro­ge­zel­schap dat enke­le jaren later is uit­ge­groeid tot een for­se ado­les­cent die maan­de­lijks Engel­se voor­stel­lin­gen speelt en zelfs af en toe in cul­tu­re­le cen­tra te zien is. Als lid van Com­mo­tie — muzi­kaal impro­the­a­ter — won hij eind 2017 de com­pe­ti­tie Kemp­ha­nen voor bes­te long­form impro­voor­stel­ling van Vlaan­de­ren. Ben toert ook langs inter­na­ti­o­na­le impro­fes­ti­vals om er work­shops en mas­ter­clas­ses te vol­gen, om er voor­stel­lin­gen te zien, maar ook om er op te tre­den met bij­voor­beeld het Neder­lands-Bel­gi­sche ensem­ble Were­wol­ves, the improv show. Als gedre­ven orga­ni­sa­tor is hij ook stich­tend lid van The SIN — een inter­na­ti­o­naal net­werk van ambi­ti­eu­ze impro­spe­lers en ‑orga­ni­sa­to­ren in Euro­pa. Ten­slot­te is Ben ook zeer muzi­kaal geïn­te­res­seerd en staat hij soms aan de rand van het podi­um als per­cus­si­o­nist voor impro­voor­stel­lin­gen, zoals bij­voor­beeld op Improo­ve­li­cious, het inter­na­ti­o­naal impro­fes­ti­val in Leu­ven in 2018.

Wetenschap

Ben is com­pu­ter­lin­gu­ïst van oplei­ding, dat is een taal­kun­di­ge die taal bestu­deert en model­leert met com­pu­ters. Zijn aca­de­mi­sche car­ri­è­re begon in 2012 met een inter­na­ti­o­na­le sta­ge aan de North-West Uni­ver­si­ty in Zuid-Afri­ka waar hij onder­zoek deed naar hoe de bete­ke­nis van nieuw samen­ge­stel­de woor­den auto­ma­tisch ach­ter­haald kan wor­den. Even later start­te hij als doc­to­ran­dus aan UAnt­wer­pen op het AMi­CA-pro­ject waar­in tekst­tech­no­lo­gie wordt gebruikt om grens­over­schrij­dend gedrag op soci­a­le media auto­ma­tisch te her­ken­nen. In 2014 behaal­de hij een pres­ti­gi­eus FWO Aspi­rant­man­daat waar­mee hij vier jaar de tijd kreeg om onder­zoek te doen naar auteurs­pro­fi­le­ring — de onder­zoeks­vraag was dan: wel­ke eigen­schap­pen van de auteur kun­nen we voor­spel­len op basis van enkel de tekst. Tij­dens zijn doc­to­raat was Ben zeer actief als weten­schaps­com­mu­ni­ca­tor. Zo behaal­de hij een der­de plaats op Fame­Lab Bel­gi­um, deed hij aan weten­schaps­co­me­dy op Bright Club Brus­sels, en was hij actief op meni­ge Dag van de Weten­schap / Weten­schaps­week / Kin­der­u­ni­ver­si­teit. Hier­voor werd hij in 2017 onder­schei­den met een jaar­prijs weten­schaps­com­mu­ni­ca­tie van de KVAB. In juni 2018 ver­de­dig­de hij suc­ces­vol zijn doc­to­raats­proef­schrift en kreeg zo het diplo­ma Doc­tor in de Taal­kun­de.