Improbotics in de media

Written by Ben Verhoeven februari 28, 2020 0 comment

Onze voor­stel­ling Impro­bo­tics ging in pre­mi­è­re op 19 febru­a­ri 2020 in Moon­beat in Meche­len, en daar werd best wel wat aan­dacht aan besteed in de media. Een opsomming:

Gazet van Ant­wer­pen schreef een arti­kel (dat ook werd over­ge­no­men door Het Nieuws­blad en De Stan­daard) en plaatste een foto van ons op de voor­pa­gi­na van de Mechel­se editie.

Ben Ver­hoe­ven ging met onze chat­bot Alex langs bij Radio 2 voor een och­tend­in­ter­view bij Sha­ron en Dennis.

Eos Weten­schap en Knack Data News kwa­men kij­ken naar de pre­mi­è­re en schre­ven daar een arti­kel over.