Voorstellingen

ERLNMYR > Voorstellingen

The­ater­voorstellin­gen doet Ben uit­er­aard niet alleen. Dankz­ij zijn passie kan hij steeds op een hele­boel ent­hou­si­aste medespel­ers rekenen.

Hieron­der vind je het aan­bod aan voorstellin­gen weten­schap­sthe­ater. Bedri­jven, musea, bib­lio­theken, uni­ver­siteit­en, scholen en andere organ­isaties die weten­schap op een enter­tainende manier willen tonen, kun­nen steeds bij ERLNMYR terecht. Zo speelden we onder meer al op het Sound of Sci­ence Fes­ti­val, de Dag van de Weten­schap en bij ver­schei­dene bedrijven.

Improbotics

Impro­visati­ethe­ater als live weten­schap­pelijk exper­i­ment met een Tur­ingtest! Een chat­bot gebaseerd op arti­fi­ciële intel­li­gen­tie (AI) probeert zich als mens voor te doen door zin­nen naar een van de acteurs te sturen via een oort­je. Wie ont­maskert de robot­ges­tu­urde theaterspeler?

> MEER INFO

Koninkrijk der Weetgierigen

In dit nieuws­gierig meespeelthe­ater nemen Odis­ee en ERLNMYR kinderen vanaf 10 jaar mee in de onder­zoek­swereld van de weten­schaps­filosofie. In de vorm van een sprook­je gidst de hofhoud­ing van het konin­klijk paleis jul­lie mee door hun ver­haal waarin de belan­grijk­ste rollen wor­den gespeeld door de kinderen zelf: de prins­es, de kon­ing, de koningin. De hamvraag bli­jft: is het slim om te twijfelen? 

> MEER INFO

Hoofdstof

Hoofd­stof is een span­nende, geïm­pro­viseerde spelshow vol humor, live muziek en weten­schap, geschikt voor leer­lin­gen in de eerste graad van het secundair onder­wi­js. Samen met een pre­sen­ta­tor en een weten­schap­per stri­j­den ze als pub­liek mee om genoeg geld te win­nen voor een belan­grijk onder­zoek­spro­ject. Via de webap­pli­catie op hun smart­phone kun­nen de leer­lin­gen hun ideeën, menin­gen en antwo­or­den live delen met de acteurs op het podi­um. Deze input wordt meteen in de scènes gebruikt en vormt zo telkens de basis voor een unieke show! 

> MEER INFO

Wrap-up van jouw evenement

Wilt u uw even­e­ment op enter­tainende wijze afs­luiten en afron­den? Dan is impro­visati­ethe­ater de meth­ode bij uit­stek. Spe­len­der­wi­js breien wij een einde aan uw event, met alle aange­haalde onder­w­er­pen van de dag als inspi­ratie. Een fijne afs­luiter voor con­gressen en studiedagen!

Archief

Full STEAM Ahead

Deze voorstelling voegt de A van Art toe aan STEM. Met de inbreng van het pub­liek creëren de weten­schap­per-acteurs leuke per­son­ages en intrigerende ver­halen. Van aloude weten­schap­pelijke the­o­rieën tot de meest recente ontwik­kelin­gen, geen onder­w­erp blijkt voor hen te zwaar om er een hap­klare brok impro­visati­ethe­ater van te mak­en. Dankz­ij de live muziek kri­jgt het pub­liek de per­fecte omstandighe­den om zich hele­maal in te lev­en in de ver­halen. Wie had dat ooit gedacht van een wetenschapsvoorstelling?