Improbotics

ERLNMYR > Voorstellingen > Improbotics

“Kan een arti­fi­cieel intel­li­gente robot impro­visati­ethe­ater mak­en? Ja, dat bewi­jst chat­bot Alex met verve.”

Eos Weten­schap

Wat beteke­nen woor­den als ‘kun­st’, ‘cre­ativiteit’ en ‘humor’ in een tijd van smart tech­nol­o­gy en zelflerende algo­ritmes? Kan een robot ooit the­ater mak­en en zo ja, hoe ziet dat niet-menselijke the­ater er dan uit? Met Impro­bot­ics testen we dit uit door de chat­bot Alex lev­en in te blazen.

Hoewel deze robot aan­vanke­lijk zelf meespeelt in de voorstelling, gaan de arti­esten van Impro­bot­ics al gauw een stap­je verder. Alle spel­ers dra­gen een oort­je, waarmee ze de tekst van Alex recht­streeks in hun oor kun­nen ont­van­gen. Wan­neer Alex als een onzicht­bare regis­seur de touwt­jes in han­den neemt en een van de spel­ers overneemt als ’cyborg’, heeft het pub­liek er het raden naar wie door de the­atrale robot wordt bestu­urd, en wie er spreekt uit eigen vri­je wil.

Impro­bot­ics werd ontwikkeld door com­put­er­weten­schap­pers Piotr Mirows­ki (UK) en Kory Math­ew­son (Cana­da). Zij bouw­den een kun­st­matig intel­li­gente chat­bot gebaseerd op com­put­er­mod­ellen van hoe taal werkt. Deze mod­ellen wer­den gemaakt door een slimme com­put­er enorme hoeveel­he­den tekst te lat­en analy­seren, met 1,5 mil­jard para­me­ters en een dataset van 8 miljoen web­pag­i­na’s. Deze soft­ware kan nu tekst gener­eren door woor­den te voor­spellen op basis van de voor­gaande woor­den in een tekst. Door deze mod­ellen fijn te stellen op onder­ti­tels van meer dan 100,000 films, kan Alex nu niet enkel woor­den in zin­nen gener­eren, maar ook dialo­gen voeren.

Spel: Rishi Pan­chasara, Char­lotte De Met­se­naere, Gilles Del­vaulx, Kel­ly Agath­os, Ben Hartwig, Ann Claes, Mag­a­li Minet, Alain Rinck­hout en Ben Ver­ho­even (in wis­se­lende bezetting)
Regie: Ben Ver­ho­even 
Scenografie: Robin Decoster 
Dra­maturgie: Imre Spoor 
Kos­tumer­ing: Lotte Cools 
Illus­traties: Koen Van Den Eeck­hout
Tech­niek: Jesse Steurs
Tech­nol­o­gis­che ste­un: Thomas Win­ters en Sebas­ti­aan Jansen
Con­cept: het Impro­bot­ics con­sor­tium, bestaande uit Kory Math­ew­son, Piotr Mirows­ki, Jen­ny Elfv­ing en Ben Ver­ho­even
Pro­duc­tie: ERLNMYR

Impro­bot­ics is beschik­baar in het Ned­er­lands en het Engels. Een leer­rijke voorstelling voor organ­isaties en bedri­jven, maar in samen­werk­ing met Tech­nop­o­lis ook als schoolvoorstelling voor de tweede en derde graad van het secundair onder­wi­js.

Meer weten? Stu­ur gerust een mailt­je naar opwegnaarjou@technopolis.be (scholen) of ben@erlnmyr.be (organ­isaties en bedrijven).

Reacties

“De voorstelling is een aan­rad­er voor jong en oud, of je nu komt om te lachen of om iets bij te leren.”
- Kim Ver­haeghe, Eos Weten­schap

“Impro­bot­ics is bij momenten redelijk absur­dis­tisch, maar wel onder­houdend impro­visati­ethe­ater.”
- Els Bel­lens, DataNews Knack

“Fijne manier om AI — met al zijn mogelijkhe­den en gebreken — bek­end te mak­en bij het grote pub­liek.”
- Felix De Cler­ck, Kabi­net Crevits

“Wat ik heel sterk vond aan de voorstelling is dat jul­lie heel duidelijk mak­en wat je gaat doen, en hoe AI daarin een rol speelt. Daar­bij is een spel­er die als cyborg de input van de AI kri­jgt hilar­isch. Bij zulk jeugdig pub­liek de aan­dacht vasthouden en hen kun­nen boeien is heel knap. De inter­ac­tie met het pub­liek was groot: jul­lie gebruiken de ele­menten die zij zelf aan­dra­gen heel vlot en speels, en het spel wordt daar­na vlot en met veel humor aangepast, alti­jd met een grote rol voor de AI. Jul­lie voorstelling werd op zijn sterkst als jul­lie, op het einde, ook de Tur­ingtest in het the­ater­spel betrekken en daar ook een stuk­je uit­leg over geven.”
- Leerkracht 4e Middelbaar

Lesmap

In samen­werk­ing met AI op School werd een lesmap ontwikkeld die door mid­del­bare scholen gebruikt kan wor­den om na de voorstelling aan de slag te gaan met deze thema’s in de les. Down­load de ver­sie voor leerkracht­en en de ver­sie voor leer­lin­gen.

Met dank aan

Deze voorstelling werd mede mogelijk gemaakt door ste­un van het Departe­ment EWI van de Vlaamse Overheid.
Deze voorstelling gebruikt een robot die gespon­sord werd door EZ-Robot.