Hoofdstof

ERLNMYR > Voorstellingen > Hoofdstof

Hoofd­stof is een inter­ac­tie­ve the­a­ter­voor­stel­ling die jon­ge­ren uit de eer­ste graad secun­dair onder­wijs wil nieuws­gie­rig maken naar weten­schap en STEM in al hun facetten. 

Wat kan u verwachten?

De voor­stel­ling is opge­bouwd als een spel­pro­gram­ma op tele­vi­sie, waar­bij een weten­schap­per geld pro­beert te win­nen voor een belang­rijk onder­zoeks­pro­ject. Daar­bij spe­len de ken­nis en deel­na­me van het publiek een belang­rij­ke rol. Enkel als de toe­schou­wers het juis­te ant­woord weten, komt de weten­schap­per een stap­je dich­ter bij het beoog­de budget. 

Hoe gaat dat in zijn werk?

Zon­der het soms zelf te besef­fen heb­ben jon­ge­ren een prach­tig staal­tje tech­no­lo­gisch ver­nuft in hun broek­zak: de smartpho­ne. Met behulp van de han­di­ge Hoofd­stof­app stu­ren de leer­lin­gen hun ant­woor­den door naar de acteurs en mogen zij zelfs mee het ver­loop van de voor­stel­ling bepa­len. Is het een man­ne­lij­ke weten­schap­per met een vrou­we­lij­ke pre­sen­ta­tor, of net anders­om? Wel­ke weten­schap­pe­lij­ke thema’s komen aan bod in de scè­nes? Gaat de weten­schap­per met het bud­get aan de haal of leert hij/zij omgaan met teleur­stel­ling en ver­lies? Uit­ein­de­lijk lig­gen alle beslis­sin­gen in han­den van de jon­ge­ren en hun smartpho­ne. Ver­wacht je niet aan de klas­sie­ke proef­jes in deze voor­stel­ling, wel een diver­si­teit aan weten­schap­pe­lij­ke vraag­stuk­ken en maat­schap­pe­lij­ke dis­cus­sies afge­wis­seld met hila­ri­sche scè­nes, dank­zij het impro­vi­sa­tie­ta­lent van de acteurs. 

Kortom:

Weten­schap, tech­no­lo­gie, impro­vi­sa­tie en humor? Het komt samen in Hoofd­stof. De kun­di­ge maar speel­se impro­vi­sa­tie van de acteurs maakt weten­schap­pe­lijk onder­zoek toe­gan­ke­lijk en rele­vant, ter­wijl het vir­tu­o­ze pia­no­spel het the­a­ter een muzi­kaal jas­je geeft. Een weten­schap­pe­lij­ke voor­stel­ling die leer­lin­gen gega­ran­deerd inte­res­seert, enthou­si­as­meert en bijblijft! 

Spel: Ben Ver­hoe­ven, Char­lot­te De Met­se­nae­re, Ann Claes, en Ingmar Das­se­vil­le (in wis­se­len­de bezet­ting)
Con­cept: Ben Ver­hoe­ven, Char­lot­te De Met­se­nae­re en Ingmar Das­se­vil­le
Muziek en App: Ingmar Das­se­vil­le
Sce­no­gra­fie: Robin Decos­ter
Dra­ma­tur­gie: Imre Spoor
Gra­fisch ont­werp: Sil­ke Brus­sel­mans
Pro­duc­tie: Ben Ver­hoe­ven — ERLNMYR

Hoofd­stof wordt in school­jaar 2020–2021 aan mid­del­ba­re scho­len aan­ge­bo­den in het kader van Tech­no­po­lis on Tour, gericht aan leer­lin­gen in de eer­ste graad secun­dair onder­wijs. Ande­re orga­ni­sa­ties of fes­ti­vals kun­nen de voor­stel­ling boe­ken via mail: ben@erlnmyr.be