Presenteren

ERLNMYR > Presenteren

Presentatie en moderatie

Dan bent u bij ERLNMYR aan het juiste adres.

Zoekt u iemand die een pub­liek kan boeien? Iemand die duidelijk spreekt en een goede hou­vast aan uw even­e­ment kan geven? Iemand die een debat of pan­elge­sprek kan struc­tur­eren en in goede banen kan lei­den? Iemand die dankz­ij een ste­vige weten­schap­pelijke voorken­nis de juiste nuances kan leggen en zo de bood­schap glashelder kan overbrengen?

Lezing: Wat wetenschappers kunnen leren van improvisatietheater

Veel weten­schap­pers proberen om over hun onder­zoek en vakge­bied te com­mu­niceren naar hun proef­per­so­n­en, stake­hold­ers en een bred­er pub­liek. Jam­mer genoeg verd­wi­jnt hun bood­schap soms in een een­richt­ingsver­keer van one-size-fits-all infor­matie. Com­plexe weten­schap­pelijke bevin­din­gen wor­den niet of amper ver­taald naar het doelpub­liek, van wie wordt verwacht dat ze — bij­na zoals een spons — passief ken­nis absorberen. Hoe veran­der je deze een­z­i­jdi­ge dynamiek? Enter impro­visatie! Train­ing in impro­visati­etech­nieken kan je niet alleen helpen om jouw retorische vaardighe­den te ver­beteren, maar ook om je beter in te lev­en in jouw doelpub­liek. Dankz­ij impro­visatie kan weten­schap­scom­mu­ni­catie tweericht­ingsver­keer wor­den, met ruimte voor cre­ativiteit, de durf om jezelf te zijn op het podi­um, én om jezelf te vertrouwen als er iets mis­loopt. In deze inter­ac­tieve lez­ing licht Ben Ver­ho­even een tip­je van de sluier over hoe jij impro­visatie kan gebruiken om een echte con­nec­tie met jouw pub­liek te doen ontstaan.

We presenteerden reeds in opdracht van: