Artistieke Lessen

ERLNMYR > Training & Coaching > Artistieke Lessen

Wie is Ben als lesgever?

Ben Ver­ho­even is een pro­fes­sioneel impro­visator uit Antwer­pen, Bel­gië. Hij is mede-oprichter en dri­jvende kracht achter Swaa­jp Improthe­ater, co-regis­seur van Were­wolves the improv show en ent­hou­si­aste spel­er bij Prism en Com­motie. Sinds hij in 2011 begon met impro­visatie speelde hij al meer dan 150 voorstellin­gen in tien lan­den en drie talen. 

Ben doceert improthe­ater aan het Con­ser­va­to­ri­um Meche­len. Hij geeft regel­matig work­shops aan ver­schil­lende groepen in Bel­gië en het buiten­land (India, Duit­s­land, Nieuw-Zee­land, Frankrijk, Slovenië, en Ned­er­land). Hij is boven­di­en een stich­t­end lid van The SIN, een inter­na­tion­aal netwerk voor ambitieuze impro­visatoren in Europa. Ben gelooft dat het spe­len van impro­visatie met emoties en per­son­age­s­tand­pun­ten als lei­draad mooiere ver­halen op het podi­um tot gevolg heeft.

> LEES MEER

Workshops

Op gepas­sioneerde wijze een tal­ent helpen vor­men, dat is voor Ben de basis van het les­geven. Die passie voor impro­visatie deelt hij graag met andere the­ater­groepen en fes­ti­vals om zo ieders visie te ver­rijken. Een work­shop in impro­visatie is pas suc­cesvol als zow­el leer­lin­gen als les­gev­er er sterk­er, slim­mer, en ent­hou­si­aster uitkomen! 

Hieron­der vin­dt u de beschri­jvin­gen van de work­shops die ik kan mee­bren­gen. Al deze work­shops zijn beschik­baar in het Ned­er­lands, Engels en Frans. 

Aangepaste work­shops zijn steeds mogelijk. Stu­ur daar­voor even een bericht op ben@erlnmyr.be.

Wat vonden de deelnemers?

Regels in impro? Een experiment!

Welke regels probeer jij te vol­gen wan­neer je aan impro doet? In welke impro­tips geloof jij sterk? En in welke niet? Wel, bereid je er op voor dat deze over­tuigin­gen uitgedaagd gaan wor­den. In dit lab­o­ra­to­ri­um exper­i­menteren en spe­len we met de regels. Dit onder­zoek helpt ons een beter begrip te bekomen van het hoe, waarom en wan­neer van zulke regels. Niets is waar tot het bewezen is! Huiswerk: denk even over welke regel jij belan­grijk vin­dt en breng deze naar de les.

Ook beschik­baar als online workshop.

Pathos en passie

Een van de heer­lijk­ste momenten bij het spe­len van impro is de span­nende stilte die in een the­ater hangt tij­dens een emo­tionele scene. Wan­neer deze stilte door­dringt, weet je dat je het pub­liek suc­cesvol in het the­ater hebt betrokken. Dat je hen zo hebt weten ontroeren dat ze in span­ning hun adem inhouden ter­wi­jl de scene zich verder ontplooit.

Een belan­grijk aspect voor het creëren van zo’n moment, is het tonen van oprechte emoties. Deze work­shop gaat over het gebruiken van echte én gen­u­anceerde emoties om zo je pub­liek te kun­nen rak­en. We gebruiken acteeroe­fenin­gen om te ervaren hoe ons gezicht, onze stem, en ons lichaam veran­deren wan­neer we bepaalde emoties voe­len. We analy­seren deze veran­derin­gen en leren ze bewust gebruiken om span­ning in een scene te steken. Als jij in je scene investeert, zal het pub­liek in jou investeren.

Keeping up appearances

Soms, wan­neer we een scene impro­vis­eren, weten we niet goed waar de scène naar­toe gaat. Andere keren zijn we dan weer ver­rast door het spelaan­bod van onze part­ner. In bei­de gevallen willen we echter niet dat het pub­liek daar iets van merkt. Vertrouwen uit­stralen, door het ver­ber­gen van onze twi­jfel als acteur, is de sleu­tel om dit te doen werken. 

In deze work­shop werken we aan het mak­en van diverse gedurfde spelaan­bo­den waar vertrouwen cen­traal staat, maar ook hoe we met even­veel vertrouwen de acties van onze spel­part­ner kun­nen vol­gen. Miss­chien weet de acteur soms niet goed wat hij aan het doen is, maar diens per­son­age weet het altijd.

Weerwolven

Weer­wol­ven is een geïm­pro­viseerde the­ater­voorstelling gebaseerd op het pop­u­laire spel Weer­wol­ven van Wakker­dam. De acteurs spe­len het ver­haal van een dorp waar de weer­wol­ven­vloek toes­laat. Elke nacht ver­mo­or­den de wol­ven een onschuldige burg­er. In tegen­stelling tot het pop­u­laire spel is het hier niet aan de spel­ers, maar aan het pub­liek om de weer­wol­ven te ont­maskeren! Samen met Sytse Wilman regis­seert Ben een Ned­er­lands-Bel­gisch ensem­ble dat deze voorstelling op inter­na­tionale fes­ti­vals speelt. 

In deze work­shop leert u deze voorstelling vol bloed­dorstige wol­ven en onschuldige burg­ers zelf opvo­eren. Stap voor stap dwalen we door de ver­schil­lende fas­es van de show en over­lopen we essen­tiële tech­nieken voor een over­tu­igende opvo­er­ing. We best­e­den ook spe­ciale aan­dacht aan het creëren van een juiste sfeer, podi­um­beeld en spanning.

Liedjes met structuur

In deze work­shop gaan we dieper in op de mogelijke struc­turen in geïm­pro­viseerde lied­jes. We bren­gen enkele klassieke én vernieuwde ideeën mee die gegaran­deerd scoren bij een pub­liek. Deel­ne­mers wor­den verwacht eerdere ervar­ing te hebben met muzikaal improviseren.

Deze work­shop brengt Ben lief­st samen met de geweldige pianist Ing­mar Das­seville. Het mate­ri­aal voor deze work­shop wordt ontwikkeld en afgestemd bin­nen de muzikale improgroep Com­motie.

A capella

De mens is geboren met ver­schil­lende gaven, om te bewe­gen, kijken, luis­teren, voe­len, proeven, en … muziek te mak­en. Deze work­shop gaat over het eerste instru­ment waarmee de natu­ur ons voorzag: onze stem. Met a capel­la leren we onze eigen sound­track te mak­en, zelfs op het podi­um. We mak­en zo lied­jes met beats en har­monieën en leren deze te gebruiken, zow­el om scenes van muzikale onder­s­te­un­ing te voorzien als om volledi­ge geïm­pro­viseerde lied­jes te zingen.