Artistieke Lessen

ERLNMYR > Lessen > Artistieke Lessen

Wie ben ik als lesgever?

Ben Ver­hoe­ven is een pro­fes­si­o­neel impro­vi­sa­tor en les­ge­ver uit Ant­wer­pen, Bel­gië. Hij is de drij­ven­de kracht ach­ter Swaajp Impro­the­a­ter en treedt nog met ver­schil­len­de ande­re groe­pen op: Com­mo­tie, Were­wol­ves the improv show, Impro­bub­ble. Ben leidt de Swaajp School of Improv en geeft regel­ma­tig work­shops aan ver­schil­len­de groe­pen in Bel­gië en het bui­ten­land (Duits­land, Nieuw-Zee­land, Frank­rijk, Slo­ve­nië, Neder­land). Hij is ook een stich­tend lid van The SIN, een inter­na­ti­o­naal net­werk voor ambi­ti­eu­ze impro­vi­sa­to­ren in Euro­pa. Ben houdt van de meer the­a­ter­ach­ti­ge kant van impro­vi­sa­tie waar emo­ties en per­so­na­ges het ver­haal lei­den.

> LEES MEER

Mijn workshops

Ik hou van les­ge­ven en doe dat dus ook graag bij jouw impro­vi­sa­tie­groep of op jouw fes­ti­val. Hier­on­der vind je de beschrij­vin­gen van de work­shops die ik kan mee­bren­gen. Alle work­shops zijn beschik­baar in het Neder­lands, Engels en Frans. Stuur me gerust een bericht om te bekij­ken wat ik (nog meer) voor je kan doen!

Pathos en passie

Een van de heer­lijk­ste momen­ten bij het spe­len van impro is de span­nen­de stil­te die in een the­a­ter hangt tij­dens een emo­ti­o­ne­le sce­ne. Dat je dit moment bereikt, bete­kent dat je het publiek suc­ces­vol hebt weten betrek­ken. Je hebt hen zo kun­nen ont­roe­ren dat ze zelfs hun adem inhou­den ter­wijl de sce­ne zich ver­der ont­plooit.

Een belang­rijk aspect voor het cre­ë­ren van zul­ke moment is om oprech­te emo­ties te tonen. Deze work­shop gaat over het gebrui­ken van ech­te en genu­an­ceer­de emo­ties om je publiek te kun­nen raken. We gebruikt acteer­oe­fe­nin­gen om te erva­ren hoe ons gezicht, stem, en lichaam ver­an­de­ren wan­neer we bepaal­de emo­ties voe­len. We ana­ly­se­ren deze ver­an­de­rin­gen en gebrui­ken ze om span­ning in een sce­ne te ste­ken. Als jij in je sce­ne inves­teert, zal het publiek in jou inves­te­ren.

Keeping up appearances

Soms wan­neer we een sce­ne impro­vi­se­ren weten we niet goed waar het alle­maal naar­toe gaat, ande­re keren zijn we ver­rast met het spe­laan­bod van onze part­ner. In bei­de geval­len wil­len we niet dat ons publiek dit merkt. Ver­trou­wen uit­stra­len is de sleu­tel om dit te doen wer­ken. Maar hoe komt het dat zelf­ver­trou­wen zo vaak zoek is bij men­sen? Waar­om den­ken we ons­zelf de hele tijd te moe­ten ver­be­te­ren ter­wijl we dit als kind veel min­der deden?

In deze work­shop wer­ken we aan het maken van gedurf­de spe­laan­bo­den met ver­trou­wen, maar ook hoe we met even­veel ver­trou­wen de spe­laan­bo­den van onze part­ner kun­nen vol­gen. Mis­schien weet de acteur soms niet goed wat hij aan het doen is, maar het per­so­na­ge weet het altijd.

Weerwolven

Weer­wol­ven is een geïm­pro­vi­seer­de the­a­ter­voor­stel­ling geba­seerd op het popu­lai­re spel Weer­wol­ven van Wak­ker­dam. Samen met Syt­se Wil­man regis­seer ik een Neder­lands-Bel­gisch ensem­ble dat deze voor­stel­ling op inter­na­ti­o­na­le fes­ti­vals speelt.

In deze work­shop dui­ken we in de wereld van de bloed­dor­sti­ge wol­ven en onschul­di­ge bur­gers. Stap voor stap leer je meer over de ver­schil­len­de fases van dit tame­lijk gestruc­tu­reer­de show­for­mat en enke­le tech­nie­ken die hel­pen het over­tui­gend op te voe­ren. We beste­den ook spe­ci­a­le aan­dacht aan het podi­um­beeld en de sus­pens.

Liedjes met structuur

In deze work­shop gaan we die­per in over de moge­lij­ke struc­tu­ren die je aan je geïm­pro­vi­seer­de lied­jes kunt geven. We leren enke­le struc­tu­ren die gega­ran­deerd sco­ren bij je publiek. We ver­on­der­stel­len dat je eni­ge erva­ring hebt met muzi­kaal impro­vi­se­ren.

Deze work­shop wordt samen met de gewel­di­ge pia­nist Ingmar Das­se­vil­le gege­ven.

A capella

Men­sen wor­den gebo­ren met de gave om te bewe­gen, kij­ken, luis­te­ren, voe­len, proe­ven, en … muziek te maken. Deze work­shop gaat over het eer­ste instru­ment waar­mee de natuur ons voor­zag — onze stem — om onze eigen sound­track te maken op het podi­um. We maken zo lied­jes met beats en har­mo­nie­ën en leren ze te gebrui­ken zowel om sce­nes van muziek­sco­re te voor­zien als om vol­le­di­ge geïm­pro­vi­seer­de a capel­la lied­jes te zin­gen.

Wat vonden de deelnemers?