Artistieke Lessen

ERLNMYR > Lessen > Artistieke Lessen

Wie ben ik als lesgever?

Ben Ver­hoe­ven is een pro­fes­si­o­neel impro­vi­sa­tor en les­ge­ver uit Ant­wer­pen, Bel­gië. Hij is de drij­ven­de kracht ach­ter Swaajp Impro­the­a­ter, co-regis­seur van Were­wol­ves the improv show en speelt muzi­kaal impro­vi­sa­tie­the­a­ter met Com­mo­tie. Sinds hij in 2011 begon met impro­vi­sa­tie speel­de hij al meer dan 100 voor­stel­lin­gen in negen lan­den en drie talen.

Ben leidt de Swaajp School of Improv en geeft regel­ma­tig work­shops aan ver­schil­len­de groe­pen in Bel­gië en het bui­ten­land (Duits­land, Nieuw-Zee­land, Frank­rijk, Slo­ve­nië, Neder­land). Hij is ook een stich­tend lid van The SIN, een inter­na­ti­o­naal net­werk voor ambi­ti­eu­ze impro­vi­sa­to­ren in Euro­pa. Ben gelooft dat het spe­len van impro­vi­sa­tie met emo­ties en per­so­na­ge­stand­pun­ten als lei­draad mooi­e­re ver­ha­len op podi­um tot gevolg heeft.

> LEES MEER

Mijn workshops

Ik hou van les­ge­ven en doe dat dus ook graag bij jouw impro­vi­sa­tie­groep of op jouw fes­ti­val. Het is heer­lijk om men­sen te kun­nen inspi­re­ren door mijn visie op impro­vi­sa­tie te delen. Anders­om vind ik het immers altijd inte­res­sant om ande­re stij­len en idee­ën aan­ge­reikt te krij­gen van les­ge­vers. Die weder­zijd­se ver­rij­king is mijn droom!

Hier­on­der vind je de beschrij­vin­gen van de work­shops die ik kan mee­bren­gen. Alle work­shops zijn beschik­baar in het Neder­lands, Engels en Frans. Stuur me gerust een bericht om te bekij­ken wat ik (nog meer) voor je kan doen!

Pathos en passie

Een van de heer­lijk­ste momen­ten bij het spe­len van impro is de span­nen­de stil­te die in een the­a­ter hangt tij­dens een emo­ti­o­ne­le sce­ne. Dat je dit moment bereikt, bete­kent dat je het publiek suc­ces­vol hebt weten betrek­ken. Je hebt hen zo kun­nen ont­roe­ren dat ze zelfs hun adem inhou­den ter­wijl de sce­ne zich ver­der ont­plooit.

Een belang­rijk aspect voor het cre­ë­ren van zul­ke moment is om oprech­te emo­ties te tonen. Deze work­shop gaat over het gebrui­ken van ech­te en genu­an­ceer­de emo­ties om je publiek te kun­nen raken. We gebruikt acteer­oe­fe­nin­gen om te erva­ren hoe ons gezicht, stem, en lichaam ver­an­de­ren wan­neer we bepaal­de emo­ties voe­len. We ana­ly­se­ren deze ver­an­de­rin­gen en gebrui­ken ze om span­ning in een sce­ne te ste­ken. Als jij in je sce­ne inves­teert, zal het publiek in jou inves­te­ren.

Keeping up appearances

Soms wan­neer we een sce­ne impro­vi­se­ren weten we niet goed waar het alle­maal naar­toe gaat, ande­re keren zijn we ver­rast met het spe­laan­bod van onze part­ner. In bei­de geval­len wil­len we niet dat ons publiek dit merkt. Ver­trou­wen uit­stra­len — door het ver­ber­gen van onze twij­fel als acteur — is de sleu­tel om dit te doen wer­ken.

In deze work­shop wer­ken we aan het maken van gedurf­de spe­laan­bo­den met ver­trou­wen, maar ook hoe we met even­veel ver­trou­wen de spe­laan­bo­den van onze part­ner kun­nen vol­gen. Mis­schien weet de acteur soms niet goed wat hij aan het doen is, maar het per­so­na­ge weet het altijd.

Weerwolven

Weer­wol­ven is een geïm­pro­vi­seer­de the­a­ter­voor­stel­ling geba­seerd op het popu­lai­re spel Weer­wol­ven van Wak­ker­dam. De acteurs spe­len het ver­haal van een dorp waar de weer­wol­ven­vloek toe­slaat. Elke nacht ver­moor­den de wol­ven een onschul­di­ge bur­ger. Het publiek heeft de opdracht om de weer­wol­ven te ont­mas­ke­ren! Samen met Syt­se Wil­man regis­seer ik een Neder­lands-Bel­gisch ensem­ble dat deze voor­stel­ling op inter­na­ti­o­na­le fes­ti­vals speelt.

In deze work­shop leer je deze voor­stel­ling vol bloed­dor­sti­ge wol­ven en onschul­di­ge bur­gers zelf opvoe­ren. Stap voor stap neem ik je mee door de ver­schil­len­de fases van de show en bekij­ken we enke­le tech­nie­ken die hel­pen het over­tui­gend op te voe­ren. We beste­den ook spe­ci­a­le aan­dacht aan het podi­um­beeld en de sus­pens.

Liedjes met structuur

In deze work­shop gaan we die­per in over de moge­lij­ke struc­tu­ren die je aan je geïm­pro­vi­seer­de lied­jes kunt geven. We bren­gen enke­le nieu­we en ver­nieuw­de idee­ën mee die gega­ran­deerd sco­ren bij je publiek. Deel­ne­mers wor­den ver­wacht eer­de­re erva­ring te heb­ben met muzi­kaal impro­vi­se­ren.

Deze work­shop wordt samen met de gewel­di­ge pia­nist Ingmar Das­se­vil­le gege­ven. Het mate­ri­aal voor deze work­shop is ont­wik­keld bin­nen onze muzi­ka­le impro­groep Com­mo­tie.

A capella

Men­sen wor­den gebo­ren met de gave om te bewe­gen, kij­ken, luis­te­ren, voe­len, proe­ven, en … muziek te maken. Deze work­shop gaat over het eer­ste instru­ment waar­mee de natuur ons voor­zag — onze stem — om onze eigen sound­track te maken op het podi­um. We maken zo lied­jes met beats en har­mo­nie­ën en leren ze te gebrui­ken zowel om sce­nes van muziek­sco­re te voor­zien als om vol­le­di­ge geïm­pro­vi­seer­de a capel­la lied­jes te zin­gen.

Wat vonden de deelnemers?