Lessen

ERLNMYR > Lessen

Je kan bij mij aan­klop­pen voor een vol­le­di­ge cur­sus impro­vi­sa­tie, een los­staan­de work­shop die gericht is op een deel­as­pect, of een team­buil­ding waar­bij de focus meer ligt op de speel­se bena­de­ring van impro­vi­sa­tie. 

De metho­de is altijd impro­vi­sa­tie, maar de trai­nings­doe­len zijn divers: spre­ken voor publiek, samen­wer­ken, luis­te­ren, … Kort­om: alles wat tegen­woor­dig soft skills heet.

Van­uit mijn erva­ring als aca­de­mi­cus weet ik hoe sterk de vaar­dig­he­den die ik ver­wierf door impro­vi­sa­tie hiel­pen om de uit­kom­sten van mijn onder­zoek te com­mu­ni­ce­ren naar een publiek — zij het vak­ge­no­ten of een breed publiek. Het belang­rijk­ste punt voor mij is daar om van een­rich­tings­ver­keer naar twee­rich­tings­ver­keer te gaan. Daar­om geef ik heel graag impro­vi­sa­tie­les aan weten­schap­pers.

Impro voor improvisatoren

Als je geïn­te­res­seerd bent in een meer artis­tie­ke bena­de­ring van impro­vi­sa­tie, kan je cur­sus­sen vol­gen bij de Swaajp School of Improv in Ant­wer­pen waar ik een van de les­ge­vers ben. Ik geef ook regel­ma­tig work­shops aan ver­schil­len­de groe­pen in Bel­gië in in het bui­ten­land.

> LEES MEER