Lessen

ERLNMYR > Lessen

Tij­dens zijn doc­tor­aat­studie merk­te Ben dat vaardighe­den uit het impro­visati­ethe­ater ook hielpen om weten­schap­pelijk onder­zoek te com­mu­niceren naar een pub­liek. Lezin­gen wor­den lev­endi­ger en de bood­schap bli­jft beter hangen bij de luis­ter­aars. Niet enkel in de weten­schap maar ook bin­nen een bedri­jf zijn goede com­mu­ni­catie- en andere menselijke vaardighe­den essentieel.

ERLNMYR helpt u graag met 

  • een cur­sus toegepaste impro­visatie voor soft skills, of een­ma­lige workshop,
  • één-op-één coach­ing voor spreken voor publiek,
  • een onge­wone teambuilding.

Een cursus toegepaste improvisatie voor soft skills

  • Spreken voor publiek,
  • samen­werken, 
  • ideeën gener­eren, 
  • omgaan met onzekerheid, 
  • empathisch luis­teren,

Blinken uw medew­erk­ers in al deze vaardighe­den uit, dan loopt de interne werk­ing van uw organ­isatie als een geoliede machine. In meerdere sessies alle skills bijschaven of net een paar uur op één onder­w­erp dieper ingaan? De work­shop past zich naar uw noden aan.

Presentatiekliniek Wetenschapscommunicatie

Hoe kri­jg je een bred­er pub­liek warm voor een idee, project of weten­schap­pelijk onder­zoek? Laat tij­dens deze work­shop jouw pre­sen­tatie los op een test­pub­liek en leer van de andere deel­ne­mers. De opbouwende tips van doc­tor in de taalkunde Ben Ver­ho­even sturen bij waar nodig. Een lesidee aan de kinderuni­ver­siteit, een praat­je voor de Sci­ence Slam of een andere vorm van weten­schap­scom­mu­ni­catie, we gaan er samen mee aan de slag. Zo bieden we elka­ar een frisse blik, cre­atieve bij­s­tand en opbouwende feedback.

Één-op-één coaching voor publiek spreken

Heeft u een belan­grijke pre­sen­tatie voor de boeg? Verdedig je bin­nenko­rt je doc­tor­aat of een pro­jec­taan­vraag? Dan is het tijd voor een per­soon­lijke aan­pak. We gaan aan de slag met de tech­nieken uit impro­visati­ethe­ater om je pub­lic speak­ing op punt te stellen. Verder wendt Ben al zijn exper­tise als weten­schap­scom­mu­ni­ca­tor en voor­ma­lig onder­zoek­er aan om je pre­sen­tatie hele­maal op punt te stellen. Uitkomst van de coach­ing? Zelfzek­er voor een pub­liek staan en de bood­schap helder overbrengen! 

Een ongewone teambuilding

De boog kan niet alti­jd ges­pan­nen staan, dus zet de werk­knop maar even uit. Met een work­shop impro­visati­ethe­ater leert u uw collega’s op een hilar­ische manier beter ken­nen. Een speelse benader­ing van impro­visatie en een onver­getelijke teambuilding! 

Impro voor improvisatoren

Ben je zelf al impro­visatiespel­er? Dan is ons aan­bod met artistieke work­shops wat je zoekt. Deze wor­den regel­matig gegeven aan ver­schil­lende groepen in Bel­gië en in het buitenland.

> LEES MEER