Koninkrijk der Weetgierigen

ERLNMYR > Voorstellingen > Koninkrijk der Weetgierigen

Welkom beste landgenoten… Zo begint dit filosofis­che sprook­je over een kon­ing die houdt van zek­er­heid, stand­vastigheid en orde, en een prins­es die haar zorgeloze maar kleine wereld liev­er inruilt voor een lev­en waarin ze op onder­zoek uit­gaat. De hofhoud­ing neemt jul­lie mee door hun ver­haal waarin de hoof­drollen wor­den gespeeld door de kinderen zelf: de prins­es, de kon­ing, de koningin. De hamvraag bli­jft: is het slim om te twijfelen? 

In dit nieuws­gierig meespeelthe­ater nemen Odis­ee en ERLNMYR telkens een groep kinderen mee in de onder­zoek­swereld van de weten­schaps­filosofie. De voorstelling roept aller­hande vra­gen op die we uit­diepen via de weten­schap­pelijke meth­ode en het socratisch gesprek. We nodi­gen zo alle kinderen uit om mee te denken: tij­dens en tot lang na de voorstelling. 

Met en van: Tine Van Den Broeck & Ben Ver­ho­even
Naar een ver­haal van: Pieter Tijt­gat (De Prins­es die Alles Weten Wou)
Artistieke coach­ing: Ste­fanie De Pauw
Filosofiecoach­ing: Jelle De Schri­jver
Pro­duc­tie: Ben Ver­ho­even & Tine Van Den Broeck
Een samen­werk­ing van: Odis­ee Hogeschool & ERLNMYR
Met ste­un van: het Brus­sels Hoofd­st­edelijk Gewest — Innoviris.

Koninkrijk der Weet­gieri­gen is gericht op leer­lin­gen van het derde tot het zes­de leer­jaar van de lagere school, waar­bij er steeds min­stens één klas van de derde graad aan­wezig moet zijn. 

Reacties

“Het was een plezi­er om te zien hoe je speels en kindgericht maar tegelijk helder en doel­gericht de essen­tie van weten­schap­pelijk onder­zoek kan over­bren­gen. Alle lof voor deze presta­tie.”
- Dominiek San­dra, UAntwer­pen

“Met het hele gezin genoten van de voorstelling! ‘Zon­der twi­jfel weet je niets zek­er.’ Waarheid als een koe in de weten­schap, mooie bood­schap!”
- Lise Van der Hae­gen, Artevelde