Improbotics

ERLNMYR > Voorstellingen > Improbotics

“Kan een arti­fi­ci­eel intel­li­gen­te robot impro­vi­sa­tie­the­a­ter maken? Ja, dat bewijst chat­bot Alex met verve.”

Eos Weten­schap

Wat bete­ke­nen woor­den als ‘kunst’, ‘cre­a­ti­vi­teit’ en ‘humor’ in een tijd van smart tech­no­lo­gy en zelfle­ren­de algo­rit­mes? Kan een robot ooit the­a­ter maken en zo ja, hoe ziet dat niet-men­se­lij­ke the­a­ter er dan uit? Met Impro­bo­tics tes­ten we dit uit door de chat­bot Alex leven in te blazen.

Hoe­wel deze robot aan­van­ke­lijk zelf mee­speelt in de voor­stel­ling, gaan de arties­ten van Impro­bo­tics al gauw een stap­je ver­der. Alle spe­lers dra­gen een oor­tje, waar­mee ze de tekst van Alex recht­streeks in hun oor kun­nen ont­van­gen. Wan­neer Alex als een onzicht­ba­re regis­seur de touw­tjes in han­den neemt en een van de spe­lers over­neemt als ’cyborg’, heeft het publiek er het raden naar wie door de the­a­tra­le robot wordt bestuurd, en wie er spreekt uit eigen vrije wil.

Impro­bo­tics werd ont­wik­keld door com­pu­ter­we­ten­schap­pers Pio­tr Mirow­ski (UK) en Kory Mathew­son (Cana­da). Zij bouw­den een kunst­ma­tig intel­li­gen­te chat­bot geba­seerd op com­pu­ter­mo­del­len van hoe taal werkt. Deze model­len wer­den gemaakt door een slim­me com­pu­ter enor­me hoe­veel­he­den tekst te laten ana­ly­se­ren, met 1,5 mil­jard para­me­ters en een data­set van 8 mil­joen web­pa­gi­na’s. Deze soft­wa­re kan nu tekst gene­re­ren door woor­den te voor­spel­len op basis van de voor­gaan­de woor­den in een tekst. Door deze model­len fijn te stel­len op onder­ti­tels van meer dan 100,000 films, kan Alex nu niet enkel woor­den in zin­nen gene­re­ren, maar ook dia­lo­gen voeren.

Spel: Ris­hi Pan­chasa­ra, Char­lot­te De Met­se­nae­re, Jona Den Aan­trek­ker, Gil­les Del­vaulx, Kel­ly Aga­thos, Ben Hart­wig, Ann Claes, Maga­li Minet, Alain Rin­ck­hout en Ben Ver­hoe­ven (in wis­se­len­de bezet­ting)
Regie: Ben Ver­hoe­ven 
Sce­no­gra­fie: Robin Decos­ter 
Dra­ma­tur­gie: Imre Spoor 
Kos­tu­me­ring: Lot­te Coo­ls 
Illu­stra­ties: Koen Van Den Eeck­hout
Tech­niek: Jes­se Steurs
Tech­no­lo­gi­sche steun: Tho­mas Win­ters en Sebas­ti­aan Jan­sen
Con­cept: het Impro­bo­tics con­sor­ti­um, bestaan­de uit Kory Mathew­son, Pio­tr Mirow­ski, Jen­ny Elf­ving en Ben Ver­hoe­ven
Pro­duc­tie: ERLNMYR

Impro­bo­tics is beschik­baar in het Neder­lands en het Engels. Een leer­rij­ke voor­stel­ling voor orga­ni­sa­ties en bedrij­ven, maar ook als school­voor­stel­ling voor de twee­de en der­de graad van het secun­dair onder­wijs.

Meer weten? Stuur gerust een mail­tje naar boeking@erlnmyr.be (scho­len) of ben@erlnmyr.be (orga­ni­sa­ties en bedrijven).

De voor­stel­ling is een aan­ra­der voor jong en oud, of je nu komt om te lachen of om iets bij te leren.”
- Kim Ver­haeg­he, Eos Weten­schap

Impro­bo­tics is bij momen­ten rede­lijk absur­dis­tisch, maar wel onder­hou­dend impro­vi­sa­tie­the­a­ter.”
- Els Bel­lens, Data­News Knack

Fij­ne manier om AI — met al zijn moge­lijk­he­den en gebre­ken — bekend te maken bij het gro­te publiek.”
- Felix De Cler­ck, Kabi­net Crevits

Wat ik heel sterk vond aan de voor­stel­ling is dat jul­lie heel dui­de­lijk maken wat je gaat doen, en hoe AI daar­in een rol speelt. Daar­bij is een spe­ler die als cyborg de input van de AI krijgt hila­risch. Bij zulk jeug­dig publiek de aan­dacht vast­hou­den en hen kun­nen boei­en is heel knap. De inter­ac­tie met het publiek was groot: jul­lie gebrui­ken de ele­men­ten die zij zelf aan­dra­gen heel vlot en speels, en het spel wordt daar­na vlot en met veel humor aan­ge­past, altijd met een gro­te rol voor de AI. Jul­lie voor­stel­ling werd op zijn sterkst als jul­lie, op het ein­de, ook de Turing­test in het the­a­ter­spel betrek­ken en daar ook een stuk­je uit­leg over geven.”
- Leer­kracht 4e Middelbaar

Deze voor­stel­ling werd mede moge­lijk gemaakt door steun van het Depar­te­ment EWI van de Vlaam­se Overheid.

Deze voor­stel­ling gebruikt een robot die gespon­sord werd door EZ-Robot.