Hoofdstof

ERLNMYR > Voorstellingen > Hoofdstof

Hoe komt het dat ik een jon­gen of een meis­je ben?”
“Waar­om val ik van mijn fiets als ik stil­sta, maar niet als ik rij?”
“Wie bedacht de dt-regel eigen­lijk en waar­om?”

Vra­gen, vra­gen en nog eens vra­gen. Men­sen kun­nen er geen genoeg van krij­gen. Van ‘s och­tends vroeg tot ’s avonds laat vra­gen we ons af wat, waar, wie, waar­om, wan­neer en hoe­zo? Als ant­woord op al die vra­gen heb­ben we de weten­schap. Maar dat is vaak iets heel moei­lijks… Of toch niet?

Hoofd­stof’ is een span­nen­de, geïm­pro­vi­seer­de spel­show vol humor, inter­ac­tie en natuur­lijk weten­schap. Samen met een pre­sen­ta­tor en een weten­schap­per strijdt het publiek om genoeg geld te win­nen voor een belang­rijk onder­zoeks­pro­ject. Aan de hand van de inbreng van het publiek en hun smartpho­nes, nemen twee acteurs en een live muzi­kant je mee op een ont­dek­kings­tocht door de weten­schap in al haar facet­ten. 

Ben Ver­hoe­ven maak­te samen met Char­lot­te De Met­se­nae­re en Ingmar Das­se­vil­le een inter­ac­tie­ve the­a­ter­voor­stel­ling om weten­schap toe­gan­ke­lij­ker te maken voor jon­ge­ren. Wat kan weten­schap alle­maal zijn? Wat doet een weten­schap­per nu wer­ke­lijk? Hoe ziet de weten­schaps­prak­tijk er uit en wie zit er eigen­lijk ach­ter al die boe­ken, ont­dek­kin­gen en uit­vin­din­gen? Van de huma­ni­se­ring van weten­schap, de soms har­de weten­schaps­prak­tijk, en de popu­la­ri­teit van STEM tot aan de soci­aal cul­tu­re­le hin­der­nis­sen en het ‘per onge­luk’ aspect; in Hoofd­stof komt het aan bod. Door spe­ci­fiek te focus­sen op de leef­we­reld van jon­ge­ren  is Hoofd­stof een rele­van­te, heden­daag­se en toe­gan­ke­lij­ke voor­stel­ling over een com­plex onder­werp. Alles ver­pakt in een humo­ris­ti­sche, muzi­ka­le show, die leer­lin­gen inte­res­seert, enthou­si­as­meert en bij­blijft. 

Con­cept en Spel: Ben Ver­hoe­ven, Char­lot­te De Met­se­nae­re en Ingmar Das­se­vil­le
Muziek en App: Ingmar Das­se­vil­le
Sce­no­gra­fie: Robin Decos­ter
Dra­ma­tur­gie: Imre Spoor
Gra­fisch ont­werp: Sil­ke Brus­sel­mans
Pro­duc­tie: Ben Ver­hoe­ven — ERLNMYR

De doel­groep is de eer­ste graad van het secun­dair onder­wijs

Meer infor­ma­tie? Stuur gerust een mail­tje naar boeking@erlnmyr.be