Hoofdstof

ERLNMYR > Voorstellingen > Hoofdstof

Hoofd­stof is een inter­ac­tieve the­ater­voorstelling die jon­geren uit de eerste graad secundair onder­wi­js wil nieuws­gierig mak­en naar weten­schap en STEM in al hun facetten. 

Wat kan u verwachten?

De voorstelling is opge­bouwd als een spel­pro­gram­ma op tele­visie, waar­bij een weten­schap­per geld probeert te win­nen voor een belan­grijk onder­zoek­spro­ject. Daar­bij spe­len de ken­nis en deel­name van het pub­liek een belan­grijke rol. Enkel als de toeschouw­ers het juiste antwo­ord weten, komt de weten­schap­per een stap­je dichter bij het beoogde budget. 

Hoe gaat dat in zijn werk?

Zon­der het soms zelf te besef­fen hebben jon­geren een prachtig staalt­je tech­nol­o­gisch ver­nuft in hun broekzak: de smart­phone. Met behulp van de hand­i­ge Hoofd­sto­fapp sturen de leer­lin­gen hun antwo­or­den door naar de acteurs en mogen zij zelfs mee het ver­loop van de voorstelling bepalen. Is het een man­nelijke weten­schap­per met een vrouwelijke pre­sen­ta­tor, of net ander­som? Welke weten­schap­pelijke thema’s komen aan bod in de scènes? Gaat de weten­schap­per met het bud­get aan de haal of leert hij/zij omgaan met teleurstelling en ver­lies? Uitein­delijk liggen alle beslissin­gen in han­den van de jon­geren en hun smart­phone. Verwacht je niet aan de klassieke proe­f­jes in deze voorstelling, wel een diver­siteit aan weten­schap­pelijke vraagstukken en maatschap­pelijke dis­cussies afgewis­seld met hilar­ische scènes, dankz­ij het impro­visati­etal­ent van de acteurs. 

Kortom:

Weten­schap, tech­nolo­gie, impro­visatie en humor? Het komt samen in Hoofd­stof. De kundi­ge maar speelse impro­visatie van de acteurs maakt weten­schap­pelijk onder­zoek toe­ganke­lijk en rel­e­vant, ter­wi­jl het vir­tuoze pianospel het the­ater een muzikaal jas­je geeft. Een weten­schap­pelijke voorstelling die leer­lin­gen gegaran­deerd inter­esseert, ent­hou­si­as­meert en bijblijft! 

Spel: Ben Ver­ho­even, Char­lotte De Met­se­naere, Ann Claes, en Ing­mar Das­seville (in wis­se­lende bezetting)
Con­cept: Ben Ver­ho­even, Char­lotte De Met­se­naere en Ing­mar Das­seville
Muziek en App: Ing­mar Das­seville
Scenografie: Robin Decoster
Dra­maturgie: Imre Spoor
Grafisch ontwerp: Silke Brus­sel­mans
Pro­duc­tie: Ben Ver­ho­even — ERLNMYR

Hoofd­stof wordt aan mid­del­bare scholen aange­bo­den in het kad­er van Tech­nop­o­lis on Tour, gericht aan leer­lin­gen in de eerste graad secundair onder­wi­js. Andere organ­isaties of fes­ti­vals kun­nen de voorstelling boeken via mail: ben@erlnmyr.be

Foto’s: Ben Van Den Broecke