Training & Coaching

ERLNMYR > Training & Coaching

Tij­dens zijn doc­tor­aat­studie merk­te Ben dat vaardighe­den uit het impro­visati­ethe­ater ook hielpen om weten­schap­pelijk onder­zoek te com­mu­niceren naar een pub­liek. Lezin­gen wor­den lev­endi­ger en de bood­schap bli­jft beter hangen bij de luis­ter­aars. Niet enkel in de weten­schap maar ook bin­nen een bedri­jf zijn goede com­mu­ni­catie- en andere menselijke vaardighe­den essentieel.

ERLNMYR helpt u graag met 

  • een cur­sus podiumtraining,
  • een work­shop rond pitchen,
  • één-op-één coach­ing voor spreken voor publiek,
  • een onge­wone teambuilding.

Podiumpresentatie

Op een podi­um staan en met een pub­liek inter­ageren, het is voor de gemid­delde weten­schap­per geen kinder­spel. En dan is een breed pub­liek nog hele­maal anders dan een pub­liek van vakgenoten. In deze work­shop gaan we prak­tisch aan de slag met het ver­beteren van onze podi­um­vaardighe­den. Eerst en vooral zijn er de tech­nis­che vaardighe­den zoals ver­staan­baarheid, zicht­baarheid, en spreken met micro­foon. Daar­naast werken we ook aan podi­umprésence en con­nec­tie mak­en met het pub­liek zodat jul­lie hen met een gerust gemoed kun­nen toe­spreken. Weten­schap ver­di­ent een podi­um, en jul­lie ver­di­enen het om daar te schitteren!

> INSCHRIJVEN VIA SCIMINGO

> EIGEN WORKSHOP BOEKEN

Presentatiekliniek

Hoe kri­jg je een bred­er pub­liek warm voor een idee, project of weten­schap­pelijk onder­zoek? Laat tij­dens deze work­shop jouw pre­sen­tatie los op een test­pub­liek en leer van de andere deel­ne­mers. De opbouwende tips van doc­tor in de taalkunde Ben Ver­ho­even sturen bij waar nodig. Een lesidee aan de kinderuni­ver­siteit, een praat­je voor de Sci­ence Slam of een andere vorm van weten­schap­scom­mu­ni­catie, we gaan er samen mee aan de slag. Zo bieden we elka­ar een frisse blik, cre­atieve bij­s­tand en opbouwende feedback.

Één-op-één coaching voor publiek spreken

Heeft u een belan­grijke pre­sen­tatie voor de boeg? Verdedig je bin­nenko­rt je doc­tor­aat of een pro­jec­taan­vraag? Dan is het tijd voor een per­soon­lijke aan­pak. We gaan aan de slag met de tech­nieken uit impro­visati­ethe­ater om je pub­lic speak­ing op punt te stellen. Verder wendt Ben al zijn exper­tise als weten­schap­scom­mu­ni­ca­tor en voor­ma­lig onder­zoek­er aan om je pre­sen­tatie hele­maal op punt te stellen. Uitkomst van de coach­ing? Zelfzek­er voor een pub­liek staan en de bood­schap helder overbrengen! 

Samenwerking en communicatie

Samen­werken met mede-weten­schap­pers doe je op veel ver­schil­lende momenten:  een ver­gader­ing met collega’s uit dezelfde onder­zoeks­groep, met mede-auteurs schri­jven aan een artikel of met andere PhD-ers het jaar­lijkse ker­st­feestje organiseren.

In deze work­shop leer je hoe je jezelf ver­baal en non-ver­baal con­struc­tief opstelt, hoe je samen tot de beste ideeën komt en wat je kunt doen als je elka­ar niet lijkt te begri­jpen. Zo haal je het meeste uit iedere samenwerking.

In samen­werk­ing met Jen­ny Hase­nack.

Pitch je onderzoek aan volwassenen en kinderen

In deze prak­tis­che work­shop maak je zelf een nieuwe pitch om je onder­zoek voor te stellen aan fam­i­lie, vrien­den én hun kinderen. Je leert bij over het intro­duc­eren van jouw onder­zoeksvraag, meth­ode en resul­tat­en aan een bred­er en jonger pub­liek en ont­vangt ook per­soon­lijke feedback.

Een ongewone teambuilding

De boog kan niet alti­jd ges­pan­nen staan, dus zet de werk­knop maar even uit. Met een work­shop impro­visati­ethe­ater leert u uw collega’s op een hilar­ische manier beter ken­nen. Een speelse benader­ing van impro­visatie en een onver­getelijke teambuilding! 

Impro voor improvisatoren

Ben je zelf al impro­visatiespel­er? Dan is ons aan­bod met artistieke work­shops wat je zoekt. Deze wor­den regel­matig gegeven aan ver­schil­lende groepen in Bel­gië en in het buitenland.

> LEES MEER