Gezocht: stagiair (m/v/x) productie-assistent

Written by Ben Verhoeven augustus 4, 2019 0 comment

Robots die acteren, onder­zoek­ers die in een spelshow terecht komen, en impro­visatie met live factcheck­ing? Dat klinkt als weten­schap­sthe­ater van ERLNMYR! Met onze twee nieuwe schoolvoorstellin­gen kun­nen we wel een sta­giair gebruiken als assis­tent pro­duc­tie & com­mu­ni­catie. Kom jij ons vervoegen?

Over het bedri­jf:
ERLNMYR is een jonge spel­er in de sec­tor van de podi­umkun­sten. In zijn unieke com­bi­natie van impro­visati­ethe­ater en weten­schap biedt zaakvo­erder Ben Ver­ho­even onder andere twee schoolvoorstellin­gen aan, waar­van één nu ook onder­s­te­und door het departe­ment Economie, Weten­schap en Inno­vatie (EWI) van de Vlaamse Over­heid. Naast podi­umkun­sten pre­sen­teert ERLNMYR ook even­e­menten en doceert hij (toegepast) improvisatietheater.

Over de func­tie:
De stu­dent doet een stage als assis­tent-pro­duc­tie & com­mu­ni­catie voor de schoolvoorstellin­gen in nauwe samen­werk­ing met de producent.

Taakom­schri­jv­ing:
- Repeti­tieplan­nin­gen mak­en en com­mu­niceren naar de spel­ers
- Admin­is­tratie in orde bren­gen: boekin­gen, sub­si­dies, spon­sor­ing, …
- Meew­erken aan het com­mu­ni­catieplan
- Helpen waar nodig op repeti­ties en voorstellin­gen
- Opstellen tech­nis­che fich­es en verkoops­brochures
- Onder­s­te­unen van de overige werk­ing van ERLNMYR
- …

Profiel:
- Je bent een echte organ­isator: admin­is­tratie en plan­nin­gen opstellen doe je nauwkeurig en sys­tem­a­tisch.
- Com­mu­ni­catie is een van je sterk­tes: tele­foneren, e‑mailen en gesprekken voeren doe je met het groot­ste gemak. 
- Je werkt graag samen, maar kan ook autonoom goed werken.
- Je hebt inter­esse in the­ater en weten­schap.
- Je beheerst het Ned­er­lands en het Engels.
- Ken­nis van lay-outprogramma’s zoals InDe­sign is een bonus.

Peri­ode:
Deze onbe­zoldigde stage kan zow­el vri­jwillig als in het kad­er van een oplei­d­ing gevol­gd wor­den. De stu­dent kan onmid­del­lijk starten en kan deelti­jds werken. Min­i­mum duur: het equiv­a­lent van 2 weken volti­jds, namelijk 80 uur, lief­st langer.

Hoe sol­liciteren?
Stu­ur je cv en een korte moti­vatie via e‑mail naar: ben@erlnmyr.be
Dien­stver­band: stage